#OnePager : Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid (nieuwe regels – 01.10.2018)

De Belgische werkgevers zijn van plan om in het vierde kwartaal personeel aan te werven… maar zullen ze kandidaten vinden?
11 september 2018
Gelukkige kandidaten zorgen voor gelukkige consumenten, en omgekeerd
17 september 2018

 

In een steeds veranderende omgeving heeft uw bedrijf een steeds grotere nood aan flexibiliteit. In de loop der jaren zijn de opeenvolgende dagcontracten (ODC) een belangrijk economisch instrument geworden om een antwoord te bieden aan onvoorspelbare wijzigingen in het werkvolume.

De sociale partners hebben binnen de Nationale Arbeidsraad het systeem van ODCin de sector van de uitzendarbeid onder de loep genomen. Doel? Strijden tegen het oneigenlijk gebruik van dit type contract en een garantie bieden voor het gebruik ervan door bedrijven die de economische noodzaak ervan kunnen bewijzen.

Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, engageren de gebruikers en de uitzendkantoren zich dan ook om over een periode van 2 jaar (2018-2019 ) te komen tot een macro-economische vermindering met 20% van het aandeel van opeenvolgende dagcontracten in het totale aantal uitzendcontracten. De nieuwe ONE PAGER van Manpower heeft een synthese gemaakt van de nieuwe wettelijke regels met betrekking tot ODC.

 

Herinnering : Wat zijn opeenvolgende dagcontracten (ODC)?

 

 De algemene principes voor ODC blijven dezelfde.

  • geen verbod op ODC;
  • geen meerkost voor het gebruik ervan;
  • niet van toepassing op studenten.

Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, engageren de gebruikers en de uitzendkantoren zich dan ook om over een periode van 2 jaar (2018-2019) te komen tot een macro-economische vermindering met 20% van het aandeel van opeenvolgende dagcontracten in het totale aantal uitzendcontracten.  Hiervoor zijn een aantal veranderingen noodzakelijk.

Strengere regels vanaf 1 oktober 2018

 De voorwaarden en modaliteiten om beroep te kunnen doen op opeenvolgende dagcontracten (ODC) opgenomen in CAO 108 werden verder verfijnd.

 

 1. Nood aan flexibiliteit

Elk bedrijf moet individueel bewijzen dat er werkelijk een nood aan flexibiliteit bestaat. U moet kunnen aantonen dat het om een uitzondering om economische redenen gaat. ODC mogen dus geen businessmodel op zich worden om de continuïteit van de onderneming te verzekeren. De nood aan flexibiliteit bestaat als uw werkvolume:

  • afhankelijk is van externe factoren (voorbeeld: het weer);
  • sterk fluctueert (voorbeeld: vraag van klanten);
  • gekoppeld is aan de aard van de opdracht (voorbeeld: reclamespotje, fotoshoot, …).

 

 2. Informatie en raadpleging

De ondernemingen die beroep doen op uitzendkrachten met ODC hebben een strengere informatie en consultatieverplichting:

 

 3. Evaluatie

Om de naleving van het engagement van de sociale partners te beoordelen wordt voorzien in een trimestriële schriftelijke rapportering van de RSZ-gegevens aan de Nationale Arbeidsraad. Op deze manier kan worden nagegaan of het gebruik van ODC met 20% afneemt of niet. Indien dit niet wordt nageleefd zullen er strengere maatregelen worden opgelegd met hoogstwaarschijnlijk een financiële impact.

Hiervoor heeft Manpower de nodige rapporten ontwikkeld die tijdig aan haar klanten geleverd zullen worden. De sociale inspectie zal nagaan of de verplichte informatie en raadpleging wordt nageleefd.

OnePager

 Aarzel niet om meer informatie te vragen aan uw Manpower agentschap. Wij denken graag met u mee over mogelijke alternatieven en oplossingen voor uw nood aan flexibiliteit.

 

 

Raadpleeg de OnePager van Manpower